چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی

در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.

حوزه های تحت پوشش: انگل شناسی


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


شهر برگزاری: ارومیهTopics of NICOPA11
Bioinformatics in Parasitology
Clinical Aspects of Parasitic Diseases
Diagnosis of Parasitic Diseases
Emerging and Re-Emerging Parasites
Epidemiology of Parasitic Diseases
Molecular and Biochemical Parasitology
Morphology, Physiology and Life Cycle of Parasites
Paleoparasitology
Pathology and Immunology of Parasitic Diseases
Treatment of Parasitic Diseases
Vaccine & Control of Parasites
Vectors and Vector Borne Parasites
Zoonotic Parasites in Medical and Veterinary Fields


 

2
0
 
0
لینک کوتاه: