هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.

حوزه های تحت پوشش: علوم عصبی

برگزار کننده: مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سایر برگزار کنندگان: دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران

شهر برگزاری: تهران 
2
0
 
0
لینک کوتاه: